Ai 0 produse in cos

Pret total: 0 lei

default

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată:

 (1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:

            (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

            (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

            (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

            (d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

            (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

            (f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:

            (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

            (b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

            (c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

            (d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

            (e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

             (f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

 

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată:

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații:

            (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

             (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

            (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

            (d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

            (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

            (f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

(2) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată:

            (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

            (b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

            (c) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

            (d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

            (e) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

            (f) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;

            (g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele (1) și (2):

            (a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

             (b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau

            (c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care:

            (a) persoana vizată deține deja informațiile;

            (b) furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;

            (c) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau

            (d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.

Solicitarea ștergerii datelor: 

Dacă doriți să solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale din sistemul nostru, aveți dreptul să o faceți. Pentru a iniția o cerere de ștergere a datelor, vă rugăm să urmați pașii descriși mai jos:
•    Contactați-ne: Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa vanzari@salonprovider.ro sau să utilizați formularul de contact oferit pe site-ul nostru pentru a solicita ștergerea datelor.
•    Furnizați detaliile necesare: În cererea dvs., vă rugăm să includeți numele complet, adresa de e-mail și orice alte informații relevante care ne pot ajuta să identificăm și să localizăm informațiile dvs. personale în sistemul nostru. Furnizarea detaliilor suficiente ne va ajuta să procesăm solicitarea dvs. prompt și precis.
•    Verificarea identității: Pentru a proteja confidențialitatea dvs. și pentru a preveni cererile de ștergere neautorizate, putem solicita informații suplimentare pentru a verifica identitatea dvs. Acest lucru poate include solicitarea anumitor detalii sau documente pentru a confirma identitatea înainte de a continua procesul de ștergere a datelor.
•    Termen de răspuns: Vom depune eforturi rezonabile pentru a răspunde solicitării dvs. de ștergere a datelor în termen de 3 zile de la primirea solicitării. Vă rugăm să rețineți că termenul de ștergere poate varia în funcție de complexitatea și volumul datelor implicate.
•    Procesul de ștergere: Odată ce identitatea dvs. este verificată și cererea dvs. este validată, vom proceda la ștergerea informațiilor dvs. personale din sistemul nostru, inclusiv a eventualelor copii de rezervă sau arhive, în măsura în care este fezabil și permis în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.


Excepții: Vă rugăm să rețineți că anumite excepții pot fi aplicabile atunci când suntem obligați legal sau avem un interes legitim de a păstra informațiile dvs. personale. În astfel de cazuri, vă vom informa cu privire la motivele reținerii și durata acesteia.
 

Exemple de cookie-uri utilizate de  www.salonprovider.ro:

 

COOKIEFAMILIASCOPUL GENERALVALABILITATE COOKIE

_ utma

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru diferentierea utilizatorilor si a sesiunilor. Acesta se actualizeaza ori de cate ori datele sunt trimise prin Google Analytics.2 ani

_utmb

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru identificarea sensiunilor noi sau a vizitelor. Acesta se actualizeaza ori de cate ori datele sunt trimise prin Google Analytics.30 min de la actualizare

_utmc

 

Google AnalyticsAcest cookie actioneaza impreuna cu _utmb pentru identificarea sensiunilor noi sau a vizitelor.pana la inchiderea browserului

_utmt

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru a asigura controlul ratei de accesari.10 min

_utmz

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru a stoca sursa de trafic care explica maniera in care utilizatorul a ajuns la pagina respectiva. Acesta se actualizeaza ori de cate ori datele sunt trimise prin Google Analytics.6 luni de la actualizare

_ga

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru diferentierea utilizatorilor. Acesta se actualizeaza ori de cate ori datele sunt trimise prin Google Analytics.2 ani

_gat_gtag_UA_91078337_2

 

Google AnalyticsAcest cookie colecteaza informatii despre maniera in care utilizatorii utilizeaza pagina web.1 minut

_gid

 

Google AnalyticsAcest cookie este utilizat pentru diferentierea utilizatorilor. Acesta se actualizeaza ori de cate ori datele sunt trimise prin Google Analytics.24 ore

_atuvc

 

Analytics ProviderAcest cookie este creat de catre widgetul de partajare sociala AddThis care permite vizitatorilor sa partajeze continut cu o gama larga de platforme de retea si partajare. 2 ani

_ atuvs

 

Analytics ProviderAcest cookie este creat de catre widgetul de partajare sociala AddThis care permite vizitatorilor sa partajeze continut cu o gama larga de platforme de retea si partajare. 2 ani

PHPSESSID

 

Aplicatii PHPAcest cookie este utilizat pentru a stoca anumite informatii precum un mesaj trimis atunci cand un formular este completat pentru a fi afisate in cadrul unei alte pagini.Expira atunci cand se inchide browser-ul.

 

Pentru informatii complete referitoare la fisierele de tip cookie, puteti vizita www.allaboutcookies.org.

up-to-top